foto druzstvo 01 small

AKTUALITY

Vážení družstevníci,

zveme Vás na Řádnou členskou schůzi, která se bude konat 14. září 2017.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Pavel Maškarinec

Posudek firmy Atelier DEK.

Posouzení a návrh firma BAUMI s.r.o. (viz níže):

Základní rozbor situace:

 

Projektant zmiňuje, že v Atriu 1 má podezření na použití folie tl. 1.2 mm. Dle vizuálního posouzení mi připadala rovněž fólie poměrně dost slabá. Tl. folie 1.2 mm pro pochůzné a vegetační střechy je zcela nedostatečná, nevyhovující. Pokud by se prokázalo, že se jedná o fólii tl. 1.2 mm, doporučujeme jí vyměnit, resp. s ní zcela nepočítat ať pro funkci parozábrany nebo pro funkci hydroizolace nebo pro funkci provizorní nebo pojistné hydroizolace.

 

Dle zkušeností lze říci, že v případě použití hydroizolace z plastové fólie s podkladní geotextilií v případě perforace fólie a zatékání se voda šíří pod fólii neomezeně daleko a všemi směry. Dále lze konstatovat, že podkladní geotextilie na předmětné stavbě je saturovaná vodou, která může vytékat ze střechy ještě několik měsíců či let (zejména po přitížení dalšími vrstvami). Z tohoto důvodů může být i sporné provádění zátopových zkoušek na současných střechách nebo jejich úsecích.

 

Dnes se domnívám, že je trend, nedávat na PVC fólie (je třeba ověřit u každého výrobce) geotextilii jako ochranu proti mech poškození, protože tato se saturuje vodou a umožňuje růst dalších mikroorganismů, které mohou fólii ničit.

 

Doporučoval bych provést ověření odvodnění střechy – namátkou zjištěno u většího atria 2 vtoky s průchodností cca 80 mm, což nebude zřejmě dostatečné (hrozí riziko „ zaplavování“ střechy vodou, nadzvedávání inverzní střechy, degradace vegetace). Do zatížení střech vodou nutno započítat i plochy navazujících stěn, ze kterých voda do atria stéká a dále případně další plochy lodžií apod.).

 

Ke kondenzaci pod fólií může v současné době docházet jednak přestupem tepla a vlhkosti, ale i tak, že teplý relativně vlhký vzduch z garáží proudí netěsnostmi v žb desce (např. dilatačními spárami, kolem prostupů atd.). Tento jev může být mnohem zásadnější a intenzivnější příčina kondenzace než prostup přes plnou konstrukci. Projektant na to zřejmě pamatuje a v projektu popisuje těsnění dilatačních spár v betonu.

 

Zjevně (pokud nebude možnost ověřit měřením teplot a vlhkostí vzduchu) by bylo bezpečnějším řešením vložit do skladby střechy tepelnou izolaci. Obecně vzato se musí jednat o tepelnou izolaci odolnou namáhání v provozní střeše (zatížení tlakem).

 

Dále je třeba upozornit na to, že zateplení konstrukce pouze v ploše nemusí být řešením problému, neboť mohou výraznou roli hrát detaily tvořící tepelné mosty (např. atikové stěny, styky stěn a stropu atd.). Troufnu si odhadnout, že by mohla stačit tepelná izolace v tl. 50 mm.

 

Nabízí se cca tři způsoby zateplení konstrukce:

 

  1. Zateplení shora v tzv. inverzní střeše. Jedná se o řešení se speciálním výrobkem tepelné izolace, který je určen pro uložení nad vrstvou hydroizolace. Osobně toto nepovažuji za zcela nejvhodnější a nejtrvanlivější řešení střech, ale s ohledem na další limitující faktory to může být nejlepší řešení situace. Toto řešení má výhodu v tom, že nebude třeba měnit výškovou „rovinu“ hydroizolace a nenastanou tak problémy s napojením na navazují konstrukce, zejména dveře. Doporučil bych tepelnou izolaci s polodrážkou, prošroubovat ve spojích tak, aby co největší množství vody odtékalo po této hydroizolaci.
  1. Zateplení shora s uložením tepelné izolace pod hydroizolaci. Toto řešení bych považoval za nejbezpečnější a nejtrvanlivější, ale má nevýhodu s nutností řešit navýšení uložení detailu dveří a dalších kritických míst.  Toto řešení by bylo nutné komplexně rozpracovat, jedná se o zásadní zásah do celého řešení střech a navazujících konstrukcí.
  2. Zateplení sdola – teda zateplení stropní konstrukce zespoda + povrchová úprava. Toto řešení by muselo být provedeno až po kompletním vysušení střechy, navíc by bylo nutné použít tepelnou izolací, která bude splňovat zřejmě další kritéria v garážích (požární bezpečnost atd.). Opět vyžaduje komplexní posouzení, vliv na snížení světlé výšky atd.

Vážení družstevníci,

před plánovanou schůzí družstva (6. června 2017) posílám informace o průběhu oprav v atriích, s vysvětlením toho proč v současnosti bohužel neprobíhají práce a současně bych vás chtěl požádat o co nehojnější účast na schůzi s ohledem na informaci o průběhu rekonstrukci atrií a rozhodnutí o případných změnách projektu (včetně finančních), které musí odsouhlasit členská schůze.

Na základě projektu proběhly bourací práce a odtěžení zeminy. Po následném očištění izolace a kontrole izolace a podkladní geotextilie bylo zjištěno, že geotextilie je vlhká, a to na mnoha místech, i to tam, kde nebyla izolace porušená, a kde jsme prořízli izolaci právě z důvodu kontroly, jak vypadá situace pod izolací. Na základě tohoto zjištění se začala řešit problematika toho, zda mimo porušení izolace jako zdroje zatékání do garáží, nemůže být dalším zdrojem zatékání do garáží rovněž problém kondenzace vody v konstrukci, k němuž dochází  zejména v situaci, kdy se venku (v atriu) výrazně ochladí a v garážích zůstává vyšší teplota a to zejména v zimním období, kdy auta navezou do garáží spoustu sněhu, který pak roztaje a může kondenzovat v konstrukci.

Na základě tohoto problému jsme oslovili dva nezávislé odborníky, abychom věděli s co největší jistotou, že způsob provedení opravy je správný, protože původní projekt počítal pouze s provedením nové hydroizolace a problém kondenzace neřešil, i s ohledem na to, že v té době nebylo možné provádět větší sondy na více místech. Současně nechceme provést novou skladbu, o které nebude jisté, že je správná, protože po zavezení zeminou a zpětném osazení dlažby už bude na případné opravy pozdě, a proto chceme raději teď věnovat posouzení více času, na úkor délky stavby, která by se nicméně stále ještě neměla příliš opozdit proti plánu.

Na základě jednoho z posudků (druhý bude během tohoto týdne) bylo konstatováno, že prostory využívané jako garáže nebo jiné prostory chráněné proti mrazu nejsou interiéry s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání. Z tohoto důvodu se na tyto konstrukce, které oddělují tyto prostory od venkovního prostředí, nevztahují požadavky normy ČSN 730540-2 (norma řešící tepelnou ochranu budov). Současně ale lze podle posudku předpokládat, že v zimním období v extrémních klimatických podmínkách, může docházet ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu výše uvedených konstrukcí vlivem nízké povrchové teploty těchto konstrukcí, společně s působením teplejšího vzduchu přiváděného např. z interiéru. Lze tedy konstatovat, že období s rizikem kondenzace bude časově omezené.

Když to shrnu, v extrémních podmínkách (zejména v zimním období) může dojít ke kondenzaci, a pokud bychom jí chtěli zcela vyloučit, bylo by zřejmě nutné doplnit skladbu střechy o nějakou vrstvu tepelné izolace. Druhý posudek budu mít během týdne, nicméně projektant, který stavbu viděl, rovněž předpokládá, že možná bude nutné skladbu střechy doplnit o tepelnou izolaci, přičemž dalším problémem je, že vyspádování střechy, zejména v atriu mezi domy B a C, není dle projektu, takže vzniká problém s odtokem dešťové vody, což také může mít vliv na návrh konstrukce, a také tento problém nebylo možné řešit před kompletním odkrytím střechy, a z tohoto  důvodu bude nutné provést geodetické zaměření stávající střechy, aby se posoudil tento problém.

Stručně řečeno, pokud by se potvrdila nutnost doplnit konstrukci střechy o tepelnou izolaci, bavíme se o nutnosti navýšení rozpočtu, přibližnou částku bychom měli vědět nejdéle do schůze. Druhou alternativou je provést stávající navržené řešení, ale riskovat možnou kondenzaci v konstrukci, přičemž problém je zejména to, že ze stropu nevytéká obyčejná voda, což by nebyl až takový problém (s ohledem na to, že by to po opravě mělo být časově omezeno), ale tím, že ve vodě, která vykapává ze strou jsou cementy a další složky, které se vyplavují ze stropu. Každopádně rozhodnutí o konečném řešení opravy střechy garáží podle mne vyžaduje, aby ho s ohledem na nové skutečnosti, projednala a schválila členská schůze (i s ohledem na možné finanční dopady), a rozhodla, zda setrvat na původním řešení s možnými riziky, nebo provést úpravy v nové skladbě střechy.

S pozdravem

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

předseda představenstva

BD Tyršova Liberec

 

Vážení družstevníci,

jelikož členská schůze konaná 16.5.2017 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, která se bude konat 6.6.2017. Upozorňuji, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Program na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Pavel Maškarinec

Vážení družstevníci,

Zveme Vás na členskou schůzi našeho bytového družstva, která se bude konat 16.5.2017.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Pavel Maškarinec

INFORMACE

Bytového družstva LB Tyršova

IČ: 25407406, se sídlem Tyršova 510/9, 460 01 Liberec 5

„Zahájení stavebních prací – oprava zatékání do garáží“

Vážená paní / vážený pane,

 

V souladu s rozhodnutím členské schůze ze dne 14. 10. 2016 budou na začátku ledna zahájeny stavební práce spojené s opravami zatékání do hromadných garáží.

V úterý 3. ledna 2016 dojde k předání staveniště stavební firmě a následně budou přibližně 9. ledna 2016 zahájeny samotné stavební práce. Podle předpokladu, a s ohledem na počasí, se předpokládá, že nejprve dojde k odstranění všech keřů a stromů (již od 9. ledna) a až následně, v době, kdy již nebude hrozit možné zatékání do garáží, budou zahájeny vlastní stavební práce spojené s výměnou hydroizolace garáží (odstranění stávající dlažby, oprava stávající hydroizolace jako podkladní vrstvy, položení nové hydroizolace, zpětné položení dlažby, nová zahradní úprava, apod.). O případných dalších záležitostech a termínech spojených zejména s omezeními pohybu v prostoru atrií Vás budeme informovat.

 

Informace budou zveřejňovány na internetových stránkách družstva:

http://www.lb-tyrsova.cz/,

 

případně zasílány do e-mailu družstevníkům, nejdůležitější informace budou vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých domech. Pokud by někdo měl zájem o zasílání informací e-mailem, může zaslat svou e-mailovou adresu do schránky družstva:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

S pozdravem

představenstvo BD LB Tyršova

 

V Liberci 2. 1. 2017

Za představenstvo:     Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

předseda představenstva BD LB Tyršova